Datasheet Atmel ATtiny25V-10SSU

ManufacturerAtmel
SeriesATtiny25V
Part NumberATtiny25V-10SSU

8-bit AVR Microcontroller with 2/4/8K Bytes In-System Programmable Flash

Datasheets

Datasheet PDF, 3.8 Mb, File uploaded: Jun 10, 2018
ATtiny25/V ATtiny45/V ATtiny85/V - Complete Datasheet
Docket

Prices

Other Options

ATtiny25 ATtiny45 ATtiny45V ATtiny85 ATtiny85V

Model Line

Manufacturer's Classification

Other Names:

ATtiny25V10SSU, ATtiny25V 10SSU